Nhằm phổ biến những thông tin, nội dung, kế hoạch về đợt thực tập tốt nghiệp năm 2019 – 2020 cho sinh viên.

Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh thông báo tập trung các sinh viên tham dự buổi gặp phổ biến nội dung của Đợt thực tập tốt nghiệp năm học 2019 -2020 thông qua ứng dụng Microsoft Team để triển khai nội dung, kế hoạch thực tập nhằm hỗ trợ sinh viên cụ thể hoá mục tiêu, nội dụng, phương pháp, quy trình hướng dẫn thực tập, tiến độ thời gian.

Thời gian:    14:00 ngày 23/08/2020

Địa điểm:    Trên phần mềm trực tuyến Microsoft Team

Link:            https://bom.to/1xHZbB

Sinh viên tham dự sử dụng tài khoản Microsoft của trường cấp để đăng nhập vào vào hệ thống Microsoft Team. Dưới đây là username và password cho sinh viên đăng nhập lần đầu tiên:

Username: ma_so_sinh_vien@hufi.edu.vn

Password: Hufi@140

Đề nghị tất cả sinh viên, giảng viên hướng dẫn, cố vấn học tập các lớp triển khai thực hiện thông báo này.