Khoa Ngoại ngữ được thành lập năm 2016 để đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay đã có hơn 31 giảng viên cơ hữu, 33 thỉnh giảng và 13 giáo viên nước ngoài. Khoa đảm trách giảng dạy 3 ngoại ngữ khác nhau là tiếng Anh, Tiếng Hoa và Tiếng Nhật cho khoảng hơn 6,300 sinh viên trong mỗi học kì và giúp cho các em tiếp nhận những kiến thức quý báu về kinh tế – xã hội trong xu thế quốc tế hóa và toàn cầu hóa. Khoa Ngoại ngữ chính thức cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất trong giảng dạy, duy trì và cải tiến liên tục chất lượng giảng dạy bằng cách tham gia vào nghiên cứu và đầu tư trang thiết bị chuyên nghiệp cho hoạt động giảng dạy ngoại ngữ.