Chiến lược phát triển

  • Định hướng phát triển của Khoa bao gồm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế. 
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, phát triển khoa Ngoại ngữ trở thành khoa đào tạo đa chức năng thích ứng trong thời đại mới, và là đơn vị chuyên môn về khảo thí ngoại ngữ quốc gia.
  • Tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo đại học (và sau đại học sau vào năm 2025), từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong thời gian tới

  1. Bảo đảm 100% tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện đủ Khối lượng NCKH do Nhà trường quy định, nâng cao năng lực NCKH, phấn đấu hàng năm có ít nhất 20% giảng viên công bố bài báo quốc tế.
  2. Phấn đấu đến năm 2025 có 25% cán bộ có học vị tiến sỹ trở lên, và 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ.
  3. Tiếp tục hoàn thiện Chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO và tạo chuyển biến mạnh mẽ về phương pháp dạy và học đáp ứng yêu cầu xã hội.
  4. Sử dụng hiệu quả trang web của khoa (www.knn.hufi.edu.vn) để làm công tác truyền thông và kết nối cựu sinh viên.
  5. Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Anh năm 2027.