BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 17/TB–KNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

 
 
THÔNG BÁO
v/v cử sinh viên tham dự Giải thưởng sinh viên NCKH - Euréka năm 2019
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 48-KHLT/TĐTN-ĐHQG ngày 13/07/2018 về việc tổ chức giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 21 năm 2019 do Thành đoàn TP .HCM  phối hợp Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức;

Căn cứ Thông báo số 511/TB-DCT ngày 16 tháng 7 năm 2019 về việc đăng ký tham gia giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2019 do Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm ban hành;

Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo các giảng viên cố vấn học tập triển khai cho sinh viên đăng ký tham gia giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka năm 2019, cụ thể như sau: 

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/02/2020 qua link

https://forms.gle/WMkf1ef4t2jm3f8x7

Các giảng viên cố vấn học tập vui lòng phổ biến thông tin này đến các lớp mình phụ trách và chỉ định tối thiểu 5 sinh viên đăng ký tham gia/ lớp. Mọi thắc mặc xin các thầy cô liên hệ thầy Nguyễn Giang Bình – Khoa Ngoại Ngữ. Điện thoại: 08.38163318 (121) - 034.7440210. Email: binhng@hufi.edu.vn 

Trân trọng./.

 

 

 

                                                                                                                                                                                 KHOA NGOẠI NGỮ

Nơi nhận:                                                                           

- Thông báo trên trang web KNN;

     - Lưu: VT. KNN

                                                                                                        

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                                                                                                              Trần Tín Nghị