ĐỀ CỬ NHÂN SỰ

Về việc giới thiệu nhân sự tham gia BCH liên chi Đoàn Khoa Ngoại ngữ

 

 
   

Kính gửi: - Ban chấp Đoàn Trường;

                   - Chi Đoàn các lớp thuộc Khoa Ngoại ngữ

 

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2019 -2020 của Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM về việc tổ chức Đại hội Liên chi Đoàn Khoa Ngoại ngữ năm 2019-2021. Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự cho Ban Chấp hành Liên Chi Đoàn Khoa Ngoại ngữ, Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ giới thiệu đồng chí Nguyễn Giang Bình, chuyên viên thuộc Khoa Ngoại ngữ tham gia vào Ban chấp hành Liên Chi Đoàn Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2019-2021.

Trên đây là nội dung về việc giới thiệu nhân sự tham gia BCH Liên chi Đoàn Khoa Ngoại ngữ. Đề nghị Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành chi đoàn các lớp, các câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc nghiêm túc thực hiện theo đề cử giới thiệu này./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2019 

                                                         TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                              Trần Tín Nghị