STT

TÊN BIỂU MẪU – VĂN BẢN

DOWNLOAD

I.

Thực tập tốt nghiệp

 

 

Phiếu đăng ký thực tập

Download

1

Mẫu Báo cáo Tổng hợp

Download

2

Mẫu nhận xét và xác nhận của Đơn vị thực tập

Download

3

Kế hoạch và  Nhật ký thực tập

Download

4

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Download

5

Nộp Bài báo cáo tổng hợp (30%) và nộp bài tốt nghiệp (70%)

Download

6

Nộp tên chuyên đề thực tập dự kiến

Download

7

Phiếu chấm điểm chuyên đề

Download

II.

Sinh hoạt lớp

 

1

Biên bản sinh hoạt lớp có cố vấn học tập

Download

2

Điểm danh sinh viên tham gia, tham dự sự kiện

Download

III

Các báo cáo thực tập mẫu của sinh viên 

 

1

Mẫu báo cáo 1

Download

2

Mẫu báo cáo 2

Download

3

Mẫu báo cáo 3

Download